ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Aktuálne informácie

                                                                       O Z N A M 

Vážení rodičia a priatelia školy! Srdečne Vás pozývame na brigádu 12.10.2019 v rámci projektu z MŠVVŠ SR Zdravie na tanieri, ktorý získala naša škola. Stretneme sa o 9,00 hod. pri posedení pod čerešňou. Osadíme nové mobilné záhradky, upravíme kvetinový záhon. Deti si môžu zašportovať v multifunkčnom ihrisku, zahrať tenis alebo pomôcť pri úprave školského areálu. Na záver pre Vás pedagógovia školy pripravia malé občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť!

                                                                                                                                                                                                            Pedagógovia školy

                                                                                                                                                                          

                                                                 Zdravie na tanieri

                                                                        Projekt MŠVVŠ SR 

 

 

                                                                          P o ď a k o v a n i e 

cid:image027.png@01D30BA7.8D7FC000                 Ďakujeme Nadácii Poštovej banky za financovanie projektu

                                        MOBILNÉ ZÁHRADKY

 

 

"Naučme sa o vode viac".

ZŠ Kulíškova Bratislava realizuje v školskom roku 2018/19 projekt "Naučme sa o vode viac". Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nadácie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Ocenenenie v oblasti mediálnej výchovy
pre ZŠ Kulíškova, Bratislava

 Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity s. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlásilo 28.februára 2019 výsledky 3. ročníka súťaže o najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách.

Najnovšie fotogalérie

ZÁUJMOVÝ ÚTVAR PRI-VE-TUR
Zdravá strava
Zdravá výživa
KULIŠKIÁDA OKTÓBER
Zdravý olovrant
Učíme sa žiť zdravo
KULIŠKIÁDA SEPTEMBER
SVETOVÝ DEŇ BEZ ÁUT

Projekt OSN:  Najväčšia vyučovacia hodina sveta

Žiaci Základnej školy Kulíškova v Bratislave svojimi výtvarnými práci a zaujímavými vlastnými textami prispeli do súťaže „Najväčšia vyučovaciahodina sveta“ . Medzinárodný projekt OSN World´s Largest Lesson (Najväčšia vyučovacia hodina sveta) 2018 je určený na rozvoj poznania, pochopenia a podpory trvalo udržateľného rozvoja u detí a študentov základných a stredných škôl za účelom budovania zručností a kompetencií v oblasti globálneho občianstva. OSN v rámci projektu ponúka žiakom vyjadriť sa k 17 cieľom v prospech ochrany planéty Zeme.

"Hovorme o jedle".

Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili už VI. ročníka súťaže Hovorme o jedle. Dúfame, že sa nám podarí dobre sa umiestniť, podobne ako v minulom roku
.

Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

UNESCO (z angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), v preklade Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru Medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou úlohou je rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a porozumenie v oblasti výchovy a vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, životného prostredia, kultúry, informácií, komunikácie, informatiky a tiež presadzovať úctu k ľudským právam a právnemu poriadku a tým prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. 

E-twinning 2017/18 - Znojmo a Bratislava sa navzájom spoznávajú - 2.etapa

Naším projektom by sme chceli utužiť dobré vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi, venovať sa tvorbe trojjazyčných obrázkových slovníkov – témam – pešia turistika, šport, poznaj mesto svojho projektového partnera, zlepšiť počítačovú a prírodovednú gramotnosť prácou s modernými IT nástrojmi a GPS navigáciou. Účelom projektu je tiež zlepšiť prezentačné zručnosti v anglickom jazyku, vzájomne sa zdokonaliť aj v rodnom jazyku nášho projektového partnera

Poďakovanie

         Základná škola ďakuje firme SWISS RE, ktorá nám zakúpila zeleň na zveľadenie školského areálu. Zamestnanci firmy SWISS RE sa osobne podieľali na jej sadení a pomohli nám aj s úpravou terénu. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Vedenie základnej školy, zamestnanci, žiaci.

Upozornenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - RÚVZ

podávanie pokrmov neznámeho pôvodu počas aktivít typu"Oslava narodenín", "Týždeň zdravia", "Týždeň zdravej výživy", "Poznaj a jedz ovocie a zeleninu" a pod.v preškolských zariadeniach ZŠ a ZŠS.

P O Ď A K O V A N I E

V rámci zamestnaneckého projektu KULIŠKIÁDA, ktorý podala Ing. Oľga Komová (II.B) sme získali 1000€ z Nadačného fondu Telekom a Pontis na zakúpenie športového náradia do školského klubu detí – ringo, indiaca, švihadlá, lopty, fresbee, kin-ball a dvoch lavičiek na tenisový kurt.

Ďakujeme.                                                  Pedagógovia a žiaci školy

P O Ď A K O V A N I E

         Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za podporu zamestnaneckého projektu pána Petra Ondrášeka. Nadácia Volkswagen ho finančne podporila sumou 1 tisíc euro na nákup súprav Unimat, ktoré obsahujú elektrickú pílku, vŕtačku,sústruh a brúsku. Sú určené deťom a sú bezpečné. Tento projekt je zameraný na vzdelávanie v oblasti techniky. Žiaci nadobudnú praktické poznatky z práce s modernými technickými zariadeniami už v takto skorom veku. Rozšíria si svoje možnosti a schopnosti. Prehĺbia si popri tom poznatky napr. z geometrie (návrhy svojich výrobkov), zlepšia svoju zručnosť a predstavivosť. Výsledky práce sú rýchlejšie zaujímavejšie a výsledný efekt prác je lepší ako klasickým spôsobom pílkou. Prostredníctvom zakúpených pomôcok Unimat môžu žiaci už v ZŠ vyrábať rôzne výrobky, suveníry a hračky z dreva.

Pedagógovia a žiaci školy

"Hovorme o jedle".

Naša škola sa v tomto ročníku umiestnila v ZLATOM PÁSME na 18. pozícii.
Spolu bolo prihlásených 228 škôl.

Ako každý rok, aj v tomto roku sme sa zúčastnili už V. ročníka súťaže Hovorme o jedle od 16. októbra do 20.októbra 2017.

P O Ď A K O V A N I E

         Ďakujeme Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici za bezplatné poskytnutie 40 ks pracovných listov a metodické príručky "Hodnoty Dunaja" pre primárne vzdelávanie. Materiál bude slúžiť na škole ako pomôcka na predmet regionálna výchova a odučenie prierezovej témy environmentálna výchova. Tiež ďakujeme za materiál o Žitnom ostrove a vzdelávanie hry na environmentálnu výchovu.

ZŠ Kulíškova 8, Bratislava

Blahoželáme

Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2016.
Žiačka Alexandra Liptáková zo VII.A získala 2.miesto v okresnom kole kategórie 2.stupeň ZŠ.

Európsky týždeň športu

V dňoch 10.-17. septembra 2016 žiaci ZŠ Kulíškova v Bratislave podporili iniciatívu Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe – Európsky týždeň športu. V roku 2016 sa uskutočnil druhý ročník tohto projektu, ktorý organizovalo Národné športové centrum v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

E-twinning 2016/17 - Znojmo a Bratislava sa navzájom spoznávajú

Slovenská aj Česká republika sú od 1. mája 2004 členskými štátmi EÚ. Naše národy však majú skúsenosti zo spolužitia aj z obdobia bývalej ČSSR. Sme si blízki mentalitou, ale aj podobným jazykom. Naša spoločná história siaha hlboko do minulosti a tento projekt má za cieľom vzájomne si vymieňať informácie a realizovať najmä spoločné športovo- kultúrne podujatia, ktoré majú medzi žiakmi aj pedagógmi našich partnerských škôl podporiť priateľské vzťahy.

P O Ď A K O V A N I E

         Základná škola Kulíškova 8, vyslovuje poďakovanie pánovi Petrovi Ondrášekovi, ktorý podporil v Nadácii Volkswagen náš projekt Dopraváčik. Vďaka jeho podpore sme cez zamestnanecké projekty získali 1000,- euro na nákup prenosného dopravného ihriska, značiek, kolobežiek. Ďakujeme Nadácii Volkswagen za schválenie projektu.

Pedagógovia a žiaci školy

V školskom klube detí sa snažíme hravou formou rozvíjať vedomosti o dopravných spôsobilostiach z vyučovacieho procesu s názvom Dopraváčik. Uskutočňujeme komunity, kde sa rozprávame o pravidlách cestnej premávky, premietame vzdelávacie filmy, prezentácie, uskutočňujeme praktické aktivity, vychádzky,učíme sa dopravné značky, prechádzať cez cestu, stretávame sa s dopravnou preventistkou z polície, hráme didaktické hry, overujeme zručnosti formou kvízov, zručnosťami v jazde na kolobežke a bicykli.

Umenie ako liek na detskú dušu

Naša Základná škola Kulíškova Bratislava realizuje v období od 1.6.2016 – 31.10.2016 projekt „Umenie ako liek na detskú dušu“ s finančnou podporou Nadácie VÚB. Projekt je zameraný na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie kvality života detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s osobnostnými, emočnými ťažkosťami priamo na základnej škole.

Svetový deň vody.  

Dňa 22. 3. 2016 si deti v našej škole pripomenuli Svetový deň vody, počas ktorého sa zúčastnili na rôznych aktivitách. Deti prišli do školy symbolicky v modrom oblečení. Viac informácii k našim aktivitám si môžete pozrieť vo fotogalérii.

         Ekologický čin školy - Ocenenie pre ZŠ Kulíškova

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu, FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou vyhlásila v marci 2016 súťaž "Ekologický čin školy". Téma súťaže bola "Voda okolo nás". Naša škola sa prihlásila do súťaže so žiackymi prácami a aktivitami, v rámci ktorých rezonovala téma "Voda okolo nás" a žiaci predstavili najmä svoje práce, ktoré robili v rámci "Svetového dňa vody".

         Projekt ProEnviro 2015/16 - Máčik Separáčik

Základná škola Kulíškova Bratislava realizuje v školskom roku 2015/16 projekt zapojený do súťaže ProEnviro 2015/16,
ktorú vyhlásia Slovenská agentúra životného prostredia.

Marec - mesiac knihy.  

Známy pedagóg J. A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Od rozšírenia internetu je marec aj mesiacom internetu.

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - školský rok 2015/16

Dňa 8. decembra 2015 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Na súťaži sa zúčastnilo 19 žiakov.

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka